חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון להבות שרותים בע"מ (החברה) – אתר מכירות מקוון

הוראות כלליות:

 1. האתר נועד לצורך רכישת מוצרים הנמצאים בו, באמצעים מקוונים באינטרנט בישראל. הספק ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל נזק או אחריות, אשר יגרם למזמין או לצד ג' כתוצאה מביצוע הזמנה, תקלה טכנית, לרבות עגמת נפש, מניעת רווחים, אובדן הכנסה ו/או כל סיבה אחרת. יהיה הנזק הנטען כאמור ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד.
 2. כל עילה לכאורה הנובעת משימוש במוצריו של הספק או מרכישתו, לא תגרור פיצוי או כל תשלום אחר העולה על מחירו של המוצר או תקרת הכיסוי הביטוחי של הספק, לפי הנמוך ביניהם.
 3. תנאים מקדימים לביצועה של הזמנה ולקיומה של התקשרות בין הצדדים – קריאה מלאה של תקנון זה וכן סימון במקום המיועד.
 4. תקנון זה יחול על עסקת מכירה או הזמנה. מובהר ומודגש בזאת כי תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לספק.
 5. שינויו של תקנון זה וכן המוצרים והמחירים, כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק ו/או החברה; וכן שמורה לחברה הזכות לבצע שינויים כאמור מעת לעת ומכל סיבה שהיא.
 6. מובהר בזאת כי התקנון אשר יחול על הזמנה, לרבות מחירו של מוצר, יהיה זה הקיים בזמן ביצועה.
 7. אין לפרש את תוכנו של תקנון זה על פי כותרות סעיפיו – אלה נועדו לשיפור ההתמצאות באתר ותו לא.
 8. כל שימוש ו/או סכסוך ו/או כל ענין אחר הנובע במישרין ו/או בעקיפין בנוגע לאתר ו/או החברה כפוך אך ורק לדיני מדינת ישראל ולסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.
 9. אין לפגוע ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לבצע כל שימוש במידע ובזכויות הקניין הרוחני של החברה מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת בכתב מראש.
 10. הוראות התקנון ותנאי זיכוי ו/או ביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות העדכניות אשר הותקנו מכוחו, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהם.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 12. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים בשוויון מלא.

בחירת מוצר:

 1. תמונות המוצגות באתר זה מיועדות להמחשה בלבד. מובהר כי ייתכנו הבדלים בגווני המוצרים, טעויות צילום, או הבדלים אחרים במראה המוצר, בין אלו המוצגים באתר לבין אלו אשר יסופקו ללקוח.
 2. לאחר ביצועה של הזמנה, לא תשמע טענה בגין מחירו של מוצר אשר נרכש באתר, דמי משלוח או דמי טיפול.
 3. על המזמין מוטלת החובה לבדוק היטב את ההזמנה לפני ביצועה.

מחירים:

 1. כל מחיר הכלול באתר כולל מע"מ כדין, דמי משלוח\דמי טיפול, בתוספת מע"מ ככל ויחול, יתווספו כמפורט באתר.
 2. על המזמין מוטלת החובה להקפיד ולספק במדויק את כל הפרטים הנדרשים, וכן להשלים פרטים במהירות לדרישת הספק, כל זאת על מנת להבטיח את ביצועה של ההזמנה ביעילות והגעה למזמין במועד.
 3. מומלץ בזאת לשמור עותק מודפס של פרטי ההזמנה. פרטי ההזמנה בצורה בה התקבלו במחשבי הספק, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם.

דרכי תשלום:

 1. כרטיס אשראי יהווה אמצעי רכישה בלעדי לרכישה אלקטרונית או טלפונית.
 2. מובהר כי מסירת פרט כוזב מהווה עבירה פלילית ועשה חושף עצמו להליכים משפטיים – אזרחיים ופליליים כאחד.
 3. ביצועה של הזמנה מותר לכל אדם בן 18 ומעלה, ובתנאי שרשותו כתובת מגורים בישראל, כרטיס אשראי תקף בישראל ותא דואר אלקטרוני.
 4. מתן אישור מטעם חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מתלה לקיומה של עסקה ולגביה. קבלת אישור כאמור תחל את מניין הימי להספקתו של המוצר.
 5. למען הסר ספק, עסקה אשר סורב ו/או נדחה על ידי חברת כרטיסי האשראי בשל שימוש לא חוקי או חריגה ממסגרת האשראי של בעל הכרטיס, יראוה כמבוטלת ובטלה.
 6. לרשותו של מזמין אשר ברצונו שלא להשלים העסקה בדרך של העבת פרטי כרטיס האשראי באמצעות האינטרנט, עומדת האפשרות למסור פרטים אלה לספק בטלפון. הזמנה אשר הושלמה כאמור יחולו עליה התנאים כפי שהיו אילו נמסרו הפרטים בצורה מקוונת.
 7. הבעלות על מוצר תעבור לידיו של המזמין רק לאחר השלמת תשלום התמורה בפועל.
 8. הכתובת אשר נמסרה על ידי מזמין במעמד ההזמנה, תהיה הכתובת אליה יסופקו המוצרים. אישורה של הזמנה ישקף את הסכמתו של הספק לספק את המוצרים לכתובת אשר נמסרה על יד המזמין.
 9. מניין הימים להספקת של מוצר יספרו מיום קבלת האישור מחברת האשראי. המוצר יספק בתוך 7 ימים למזמין, כאשר ימי שישי, שבת ערבי חג, וחג לא ייספרו במניין הימים.
 10. ראה הספק כי אינו מצליח לעמוד במועד ההספקה המוסכם, יודיע על כך למזמין במהירות האפשרית, וזאת לצורך קבלת הסכמתו למועד הספקה חלופי. סירב המזמין לקבלת מועד הספקה חלופי, רשאי כל צד, ביחד ולחוד לבטל העסקה, אם בוצע תשלום בפועל ישיבו הספק למזמין, וזאת בהתאם להסדריה של חברת האשראי אשר אישרה אותה עסקה.
 11. מוצר אשר סופק לכתובת אשר נמסרה על ידי הלקוח, יוחלף במוצר חדש, וזאת בתנאי שיוחזר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ובצירוף קבלה\חשבונית. מובהר בזאת כי הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת לספק את המוצר על פי מפרטו המופיע באתר.

ביטול עסקה:

 1. הודעה על ביטול העסקה על ידי הספק, תימסר בתוך המועד שנקבע לאספקת המוצר. מסירת הודעה כאמור באמצעות כתובת דואר אלקטרוני, בצירוף אישור על שליחתה יהוו ראיה לכאורה לקבלת הודעה אצל המזמין והעסקה תבוטל לאחר מסירת הודעה.
 2. הספק רשאי לבטל עסקה במקרים בהם המוצר אינו במלאי או במקרה בו הלקוח מסר בהזמנה פרט שאינו מדויק, לרבות פרטי הזדהות, כתובת, פרטי תשלום. לא תשמע כל טענת מזמין, ולא תקום לו כל עילה, כנגד ביטול עסקה על פי האמור בסעיף זה.
 3. באפשרותו של המזמין לבטל העסקה עד 14 ימים מקבלתו של המוצר וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה בו שימוש. יובהר, כי הרעה משמעותית בערך המוצר תקים לספק את האפשרות שלא לקבל את המוצר בחזרה.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. הספק מודע לכך שהפעלתו של אתר מסחר מקוון מחייבת רגישות, זהירות ומיומנות רבה, להקפיד לנהלו בצורה מבוקרת, בעודו נוקט באמצעי הזהירות המקובלים במטרה להגן כל האפשר, סודיות ושמירה על פרטיות של המזמין.
 2. תנועת הנתונים באתר הינה מוצפנת, כאשר העברה של נתוני אשראי, נעשית גם היא באופן מוצפן ועל פי התקנים המחייבים.
 3. הספק לא יישא בכל אחריות או נזק, מכל סוג שהוא, עקיף, או ישיר, אשר ייגרם למזמין או מי מטעמו, במקרה בו למרות פעולות האבטחה של האתר, יאבד מידע ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה, ייפול לידיו של גורם עוין, כאשר לספק לא הייתה כל שליטה על כך לרבות במקרים הנובעים מכוח עליון.
 4. השימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר ייעשה לצרכי תפעולו בלבד או על מנת לאפשר ביצוען של הזמנות. למען הבהירות, הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי המזמינים או פרטי האשראי שלהם לצד שלישי.
דילוג לתוכן